Ak'mo wandi giwa

Dikshineri giwa SILshi
Dikshineri giwa SILshi
Ak'mo wandi digga giwaga moo belli
Ak'mo wandi digga giwaga moo belli
Guzuni biashmora ellini diya
Guzuni biashmora ellini diya
Guzuni biashmora ellini diya
Guzuni biashmora ellini diya
Ak'mo Prozekti tokki diya
Ak'mo Prozekti tokki diya
Wandi eebi elli gumma moo belli
Wandi eebi elli gumma moo belli
Ak'mo wandi diksheneri giwa moo
Ak'mo wandi diksheneri giwa moo
Ak'mo Prozekti tokki diya
Ak'mo Prozekti tokki diya
Ak'mo wandi kitaba giwa
Ak'mo wandi kitaba giwa
Ak'mo wandi kitaba giwa
Ak'mo wandi kitaba giwa
Bisshi giwa
Bisshi giwa
Bisshi giwa
Bisshi giwa
Helli Ak'mo wandi kitaba
Helli Ak'mo wandi kitaba
Ak'mo wandi  helli kitaba
Ak'mo wandi helli kitaba
Ak'mo wandi helli kitaba
Ak'mo wandi helli kitaba
Guzuni biashmora shiazi
Guzuni biashmora shiazi
Ak'mo wandi kitaba helli digga moo
Ak'mo wandi kitaba helli digga moo